Belanghouders

Triada kiest voor een heldere en open relatie met haar belanghouders. Dit leidt tot betere strategieontwikkeling en beleidsvorming. En dat is goed voor de maatschappelijk prestatie.

Triada werkt landelijk en regionaal met veel partijen samen. Een greep uit de vele contacten die wij hebben met klanten, belanghouders en partners:

Huurders

Onze huidige en toekomstige huurders zijn onze belangrijkste belanghouders. Hun invloed op de strategie en het beleid van Triada is groot. De huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersraad Triada. Op complexniveau (straat, buurt) kunnen huurders bewonerscommissies vormen, bijvoorbeeld bij herstructurering.

Gemeenten

De gemeenten in ons werkgebied zijn nagenoeg op ieder beleidsterrein van Triada een belangrijke partner. Met de gemeenten Epe, Heerde en Hattem hebben wij vaste contactmomenten. Met bestuurders en ambtenaren praten wij over de invulling en uitvoering van de opgave en ambities in het algemeen, over prestatieafspraken en over specifieke projecten. De gemeente is het enige publiekrechtelijke orgaan in dit overzicht van belanghouders.

Partners regio Noord-Veluwe

Regio Noord-Veluwe (RNV) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Triada werkt samen met de andere corporaties in deze regio.

Binnen deze regio vormen de gemeenten Epe, Hattem en Heerde (werkgebied Triada) een subregio met een eigen woonruimte-verdeelsysteem en een aparte inschrijving voor woningzoekenden.

Regionale commissies

Samen met andere regionale corporaties hebben wij verschillende commissies ingesteld:

  • De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke instantie die adviseert over de afhandeling van de klachten over de organisatie.
  • De Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe is er voor geschillen over een besluit rond de woonruimteverdeling.
  • De Urgentiecommissie Woonruimteverdeling heeft tot taak het beoordelen van, en beslissen over, aanvragen van woningzoekenden tot het verkrijgen van een urgentieverklaring aan de hand van de bij dit reglement behorende Richtlijn Urgentie.

Leefbaarheid, zorg en welzijn

Rond leefbaarheid, zorg en welzijn hebben wij bestuurlijk en uitvoerend contact met gemeenten en veel instellingen, verenigingen en stichtingen. Deze organisaties hebben expertise. Zij hebben daarmee een initiërende rol. Deze contacten leiden tot beïnvloeding van onze beleidskeuzen binnen een thema of specifiek project.

Het gaat dan om zorg- en welzijnsinstellingen zoals thuiszorgorganisaties, maatschappelijk werk en organisaties voor begeleid en beschermd wonen en aan de politie. Ook werken we samen met vrijwilligersorganisaties of vertegenwoordigingsgroepen (o.a. Vluchtelingenwerk, ouderenbonden of -vertegenwoordigers, dorpsbelangen, e.d.).

Landelijk

Triada maakt deel uit van de landelijke koepelorganisatie Aedes, vereniging van woningcorporaties. Aedes staat voor de belangenbehartiging van haar leden.