Wat wij doen

We maken iedere dag scherpe keuzen bij de inzet van middelen voor onze doelen die u hierna leest. Daarbij zorgen we ervoor dat we onze keuzen goed onderbouwen en verantwoorden. Met Huurdersraad en gemeenten maken we gezamenlijke prestatieafspraken. Onze belangrijkste inzet is maatschappelijk renderen door invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgave van onze drie gemeenten. Wij vragen onze belanghouders om hun visie hierover met ons te delen. Deze werkwijze rechtvaardigt ons handelen.

Wij zorgen voor betaalbare en beschikbare woningen

Wij streven ernaar om voldoende verschillende sociale huurwoningen aan te bieden die aansluiten op de woonbehoeften van onze primaire doelgroep. In het verleden huisvestten we vooral gezinnen. Nu zijn dat steeds meer kleinere huishoudens van één tot drie personen. Door de toenemende en sterk veranderende vraag, moeten we veel nieuwe woningen bouwen. Of we moeten bestaande bouw door (ingrijpende) renovatie geschikt maken voor onze huidige en toekomstige doelgroepen.

We streven naar een goede balans tussen vraag en aanbod

Er wachten nog steeds te veel mensen op een passende woning. Komen sociale huurwoningen vrij? Dan wijzen wij deze met voorrang toe aan mensen die dit het meest nodig hebben. We streven daarbij naar een goede balans tussen vraag en aanbod op korte, maar zeker ook de lange termijn. Daarnaast willen we zo min mogelijk extra eisen stellen, naast de bestaande regels en wetten.

Er moeten meer sociale huurwoningen komen

Samen met de gemeenten Epe, Hattem en Heerde deden wij woningmarktonderzoek om een beeld van de opgave van de toekomst te krijgen. Hieruit blijkt dat er in de toekomst te   weinig sociale huurwoningen zijn. De belangrijkste redenen zijn:

  • huishoudens worden kleiner;
  • mensen worden ouder;
  • oudere mensen blijven langer zelfstandig wonen;
  • er komen meer nieuwe woningzoekenden, ook uit de koopsector;
  • de omvang van de instroom van bijzondere doelgroepen is onvoorspelbaar.

We vergroten daarom de komende jaren onze sociale woningvoorraad. Waarbij meer woningen geschikt zijn voor ouderen.

We bieden genoeg betaalbare woningen voor beperkte inkomens

Dat is ons belangrijkste doel. Daar richten we ons huurbeleid op. Op basis van de passendheidstoets verdelen we onze woningvoorraad in streefhuurprijs-categorieën. Een toenemend aantal huurders heeft ondanks ons huurbeleid moeite om elke maand de huur en de belangrijkste kosten van levensonderhoud te betalen. Daarover maken wij ons zorgen. We spannen ons daarom in om onze sociale partners bij deze problematiek te betrekken.

We bevorderen de doorstroom

De huurwoningmarkt zit op dit moment op slot. Terwijl doorschuiven van huurders belangrijk is om voldoende aanbod te bieden voor nieuwe huurders. Ook willen wij huurders de kans geven door te kunnen stromen naar een passende woning als hun situatie verandert. Wij zetten daarom instrumenten in om door- en instroom te bevorderen. Zoals flexprijzen. Extra nieuwbouw is op dit moment een belangrijk middel om dit doel te bereiken. We onderzoeken daarom samen met de gemeenten wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Wij bieden een gebalanceerde woningportefeuille

Ons doel is dat de woningportefeuille in balans is met de vraag en onze taakstelling. Nu en in de toekomst. Wij vernieuwen[1] onze voorraad regelmatig om ons woningaanbod aan te laten sluiten bij de klantvraag. De investeringen stemmen we af op de wensen en mogelijkheden van de klant. De streefhuurprijs en de kwaliteit blijven in evenwicht waar dat kan.

We houden onze woningen toekomstbestendig

We houden onze woningen op een goed onderhoudsniveau. Waar nodig, verbeteren we de kwaliteit van onze woningvoorraad. Daarbij kijken we naar comfort, energetische prestatie, functionaliteit, veiligheid en prijs-kwaliteit. Zodat we ook in de toekomst blijven voldoen aan woonwensen en -verwachtingen.

We bieden meer levensloopgeschikte woningen

Omdat gezinnen steeds kleiner worden, verkleinen wij het aantal en/of aandeel (grotere) eengezinswoningen in onze voorraad. Ook breiden we het aantal levensloopgeschikte woningen uit. Zodat oudere klanten langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast maken we een deel van onze voorraad beter geschikt voor wonen met beperkingen. We richten ons op collectieve ingrepen. Zo maken we bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten van woongebouwen beter toegankelijk. Aanpassingen voor individuele huishoudens lopen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

We zetten meer huisautomatisering in

Computers in de woning, klein en groot, zijn inmiddels een vast gegeven. Voor een prettig binnenklimaat, duurzaam wonen, keukenapparatuur, maar ook om langer zelfstandig te wonen. Ook veel oudere bewoners ervaren geautomatiseerde oplossingen steeds meer als standaard. Wij zorgen er steeds meer voor dat onze woningen de basisinstallaties hebben voor huisautomatisering. Om langer zelfstandig te kunnen wonen en om comfortabel te wonen.

We voeren een duurzaam beleid

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen op dit moment. Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2050 een klimaatneutraal land te zijn. Wij dragen hieraan bij en maken onze bestaande woningvoorraad in een hoog tempo energiezuinig. De sectorbrede afspraken[2] komen wij na. Onze woningvoorraad heeft in 2021 een gemiddeld energielabel B. Waar mogelijk maken wij ons woningbezit sneller duurzaam.

We gaan naar een circulaire samenleving

Het klimaat vraagt om een circulaire economie waarin wij alleen nog duurzaam geproduceerde, hernieuwbare of algemeen beschikbare grondstoffen gebruiken en zo weinig mogelijk afval achterlaten. Technologische ontwikkelingen bij onderhoud, nieuwbouw en sloop maken dit steeds beter mogelijk.

We verbeteren de energieprestatie van onze woningen

Wij staan voor een ingrijpende transitie. We gebruiken zo min mogelijk fossiele energie. Ons doel is het beperken of voorkomen van de CO2-uitstoot van onze vastgoedvoorraad. Wij investeren daarom de komende jaren in isolatie om zo min mogelijk milieubelastende bronnen te hoeven inzetten. Ook halen we duurzame energie uit milieuvriendelijke bronnen. Daarnaast staan wij open voor technologische innovatie en experimenten.

We zorgen voor steeds minder CO2-uitstoot

Steeds meer energie voor onze woningen moet komen van de zon, wind, aarde of lucht. Dat is nu nog niet haalbaar. Maar we verwachten dat de komende tien jaar hiervoor oplossingen komen. Ondertussen dringen wij CO2-uitstoot van woningen verder terug. In de toekomst slaan we energie vaker op per buurt of woning. Zodat deze energie niet van het centrale net komt. Innovaties om dit mogelijk te maken, adopteren wij.

We maken klanten bewust van ons doel

In de aanloop naar de ideale situatie blijven fossiele en andere milieubelastende bronnen onmisbaar. Deze blijven we de komende tijd daarom matig inzetten. Dat is nodig om wonen betaalbaar te houden. Onze duurzaamheidsinspanningen moeten altijd leiden tot het verminderen van de woonlasten. Daarom besteden we aandacht aan voorlichting aan onze klanten over energie en duurzaamheid. Samen met samenwerkingspartners stimuleren we bewoners om hun woongedrag te veranderen. Zodat toegepaste energiemaatregelen goed werken. En huurders daadwerkelijk  hun woonlasten kunnen beperken.

We passen onze dienstverlening aan

We zoeken naar een goede balans tussen kwaliteit van dienstverlening en een doelmatige organisatie. Onze nieuwe rol binnen een veranderende maatschappij zien wij als een uitdaging. Onze dienstverlening wordt goed gewaardeerd. Technologische ontwikkelingen in de toekomst maken dat wij onze dienstverlening blijven aanpassen aan de verwachtingen.

We helpen iedereen

Zo hebben onze klanten met geen of weinig digitale vaardigheden meer steun nodig dan klanten die hiermee wel makkelijk omgaan. Daar houden wij rekening mee. Wij helpen deze groep waar wij kunnen, ook bij goed wonen. Ook zorgen we dat iedereen ons kan blijven bereiken en spreken, bijvoorbeeld aan de balie of telefoon. Ook in de toekomst.  

We luisteren naar onze klanten en werken samen met de Huurdersraad

Wij zijn een betrokken corporatie, met een persoonlijke en klantgerichte instelling. We hebben een goede band met onze klanten. Daar hechten wij veel waarde aan. We ontwikkelen daarom nieuwe inspraakmodellen voor onze klanten en doelgroepen. De Huurdersraad is hierbij onze vaste samenwerkingspartner. Wij betrekken de raad actief bij ons beleid en luisteren naar advies dat wij krijgen. Zo werken wij samen aan het continu verbeteren van onze producten en diensten. Nemen wij een besluit? Dan weegt het belang van de groep altijd zwaarder dan individuele belangen.

Onze klanten kunnen veilig en vertrouwd wonen

Onze oudere klanten en klanten met een zorgvraag willen wij zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier zelfstandig laten wonen. Wij zorgen voor een groeiend aantal levensloopgeschikte sociale huurwoningen in ons werkgebied. Dit zien wij als een gezamenlijke opgave met de drie gemeenten. Wij hebben geen eigen doel voor zorg- en welzijnsdienstverlening. Wel ondersteunen wij de klant door samen te werken met zorg- en welzijnsaanbieders.

We zorgen voor een prettige woonomgeving

Wij willen dat onze woningen in buurten staan waar huurders zich thuis voelen. We besteden daarom aandacht aan de woonomgeving in buurten met huurwoningen van Triada. Onze rol op dit terrein is echter begrensd.

Bewoners zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor prettig en leefbaar wonen

Betrokkenheid, zelfredzaamheid en de eigen regie nemen draagt bij aan een goede kwaliteit van leven. Lukt dit niet? Dan helpen verenigingen, instellingen en andere professionele partijen hierbij. Gemiddeld genomen beoordelen onze klanten onze buurten goed. Dit blijkt uit ons klantwaarderingsonderzoek en de Leefbarometer. De regie om de leefkwaliteit te verbeteren van een minder goed beoordeelde buurt ligt bij de gemeente. Wij helpen hierbij als vertegenwoordiger van onze klant en als vastgoedeigenaar.

Als dat nodig is, grijpen wij in individuele situaties in

Het aandeel kwetsbare huishoudens in onze huurwoningen neemt toe. Als het nodig is spelen wij in op problematische situaties. Dat doen we bijvoorbeeld bij overlast. Of als mensen een betalingsachterstand hebben. Partijen op het gebied van zorg en welzijn zijn verantwoordelijk wanneer het gaat om geestelijke gezondheidszorg en meervoudige probleemsituaties. Onze rol is dan om de problemen te signaleren. Wij maken over de wederzijdse verantwoordelijkheden duidelijke afspraken. Deze leggen wij vast in samenwerkings­overeenkomsten.

We werken samen met partners en belanghebbenden

We werken samen met de gemeenten, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen en veiligheid. Ons doel daarbij is een succesvol integraal beleid. Door positief samen te werken, vaak onder regie van de gemeenten, bereiken we meer dan alleen. De volkshuisvestelijke opgave in ons werkgebied is gegroeid. We maken daarom steeds vaker en steeds duidelijkere afspraken met onze leveranciers over ieders verantwoordelijkheid en rol binnen de samenwerking. Daarbij staat het belang van onze klanten altijd voorop.

De samenleving stelt nieuwe eisen aan bewoners en organisaties

Wij zien een samenleving die sterk aan het veranderen is. Door de participatiesamenleving krijgen burgers zelf steeds meer taken. Iedereen die dit kan, neemt zijn of haar verantwoordelijkheid voor het eigen leven en de omgeving. Tegelijkertijd neemt het aandeel kwetsbare huishoudens in onze huurwoningen toe. Wij kunnen er niet altijd een directe rol in vervullen om deze kwetsbare huishoudens te ondersteunen. Dit is de rol van andere organisaties. Maar wij voelen ons wel verantwoordelijk om de klant te helpen door zijn belangen bij de (keten)partners onder de aandacht te blijven brengen.

[1] Vernieuwen door nieuwbouw, renovatie, verkoop en (incidenteel) sloop.

[2] In 2012 ondertekende Aedes namens de woningcorporaties het Convenant Energiebesparing Corporatiesector en het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw. Daarin verbinden de partijen (ook ministerie, Woonbond en Vastgoed Belang) zich aan de doelstelling: 2,4 miljoen corporatiewoningen naar gemiddeld energielabel B brengen in 2021.

Terug naar begin     Vorige     Volgende