Waar wij voor staan

Woonstichting Triada zet zich al meer dan 100 jaar in om in haar regio haar klant te ondersteunen bij het wonen. Binnen onze kaders en met inzet van onze mogelijkheden nemen wij barrières voor de klant weg en bieden we hen de keuze voor goed wonen.

Dit is onze visie

Wij dragen bij aan de volkshuisvestelijke opgave. De volgende uitgangspunten vormen hiervoor de basis:

De klant staat altijd centraal

Onze eerste prioriteit is om onze (toekomstige) klanten te ondersteunen bij wonen als zij dit nodig hebben. Dit doen we door passende, betaalbare woningen te bieden in een prettige woonomgeving. Onze huurder is onze belangrijkste belanghouder aan wie wij met voorrang verantwoording afleggen. De huurder staat centraal in onze besluitvorming en dienstverlening.

We richten ons op onze kerntaak

Onze inzet is specifiek gericht op huishoudens met een beperkt inkomen die voor goed wonen onze steun nodig hebben. Onze steun kunnen we op verschillende manieren bieden:

  • We zorgen voor voldoende woningen.
  • We zetten in op betaalbare woonlasten, voor zover wij dat kunnen beïnvloeden.
  • We bieden passende woonoplossingen bij bijvoorbeeld functiebeperkingen.
  • We bieden steun bij het wonen in de eigen buurt.

Vaak bieden we ook een combinatie van deze mogelijkheden.

We zijn lokaal verbonden

Van oudsher zijn wij de belangrijkste sociale huisvester in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde. Wij voelen ons lokaal verbonden en verankerd. Wij houden rekening met de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkeling in onze regio als wij onze doelen bepalen. Onze middelen zetten wij dan ook expliciet in voor de volkshuisvestelijke opgave in Epe, Hattem en Heerde. Bij onze beleidskeuzes betrekken wij onze lokale belanghouders, zoals de Huurdersraad en gemeenten. Dit vormt voor ons een leidraad als wij keuzen maken.

We spelen flexibel in op verandering

Wetten en regels beperken ons. Maar bieden ook een uitdaging. Bijvoorbeeld om er te kunnen zijn voor klanten die wij mogen helpen en de rol die wij daarbij kunnen innemen. De maatschappelijke en politieke discussie rondom deze wetten en regels verandert voortdurend. Het is een uitdaging dit flexibel te vertalen naar duurzame besluitvorming over vastgoed.

Dit is onze missie

Onze visie vertalen wij als volgt in onze missie:

Triada biedt haar primaire klant een goede, betaalbare woning in een prettige woonomgeving. Daarmee leveren we een duurzame en toekomstgerichte bijdrage aan de lokale samenleving.

Dit zijn onze kernwaarden

Wij werken voor onze klant vanuit kernwaarden. Onze kernwaarden passen bij onze visie en missie. En deze helpen ons om eenduidig en oplossingsgericht te werken bij specifieke vraagstukken. Dit zijn onze kernwaarden:

  • Verantwoordelijk: Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze rol en taak. Wij leggen aan onze belanghebbenden verantwoording af. Zowel over het doen en laten van onze medewerkers als over dat van Triada als organisatie.
  • Loyaal: Wij verlenen diensten aan onze klant vanuit onze missie en visie. Daarbij zijn we loyaal naar onze klant vanuit onze eigen waarden en principes.
  • Betrouwbaar: Wij doen wat wij beloven. We leveren toegevoegde waarde aan onze maatschappelijke opgave.
  • Proactief: Wij willen actief invloed uitoefenen op het bereiken van onze doelen. Dat doen we door het maken van duidelijke keuzes op voor ons belangrijke onderwerpen.

Terug naar begin      Volgende