Dit is onze basis

Wij willen de volkshuisvestelijke opgave in ons werkgebied blijven realiseren. Daarvoor moeten wij nu en in de toekomst voldoende slagkracht hebben. Ook zetten wij ons vermogen hiervoor zo effectief en efficiënt mogelijk in. Dit doen we in goed overleg met onze belanghouders.

Over ons financieel beleid

We houden altijd een financieel gezonde basis om onze opgave te kunnen invullen, nu en in de toekomst. Hiervoor stellen we prestatie-indicatoren vast. We sturen ook op de normen van onze interne en externe toezichthouders. Wij monitoren onze kasstromen, waardeontwikkeling, financieringsmogelijkheden en rendementen op korte en lange termijn.

We toetsen onze strategie aan ons financieel kader

Ons doel is een goede balans tussen de inzet van financiële middelen en maatschappelijk rendement. We doen daarvoor aan scenarioanalyse. Hiervoor hebben wij krachtigere rekensoftware geïmplementeerd waarmee wij onze financiële continuïteit beter kunnen beoordelen. Hiermee toetsen we minimaal één keer per jaar onze portefeuillestrategie aan ons financieel kader. Daarnaast ontwikkelen en vergelijken we alternatieve beleidsvarianten. En we anticiperen op mogelijke andere toekomstscenario`s.

We investeren pas in projecten als we zeker weten dat de financiële continuïteit niet in gevaar komt. Denk aan nieuwbouw, acquisitie en grootschalige renovatie. Voor de verantwoording rapporteren we hierover intern en extern.

Wij voeren ons financieel beleid uit volgens de regels in:

  • de statuten
  • het Reglement Financieel Beleid en Beheer
  • het Treasurystatuut
  • het Fiscaalstatuut
  • het Investeringsstatuut

We sturen op onze volkshuisvestelijke doelstellingen

Financiële sturing op onze volkshuisvestelijke doelstellingen is niet leidend, maar dit is wel een voorwaarde om op lange termijn bij te kunnen dragen aan de volkshuisvestelijke opgave. Daarbij is het de uitdaging de balans te vinden tussen onze kerndoelen op korte termijn en voldoende financiële ruimte voor onze (transformatie)opgave op lange termijn.

Over risicomanagement en controle

Wij zijn ons bewust van de risico’s die wij lopen. Onze risico-eigenaren richten zich op het beheersen van de grootste risico’s. Zij adviseren over maatregelen om deze risico’s te beheersen. Dit systeem van risicomanagement geven we samen met de raad van commissarissen (RvC) vorm. Ook communiceren we dit met de accountant en externe toezichthouders.

We houden rekening met externe risico’s

Externe risico’s kunnen wij slechts beperkt beïnvloeden. Zij vormen een bedreiging voor onze doelstellingen. De onevenredige en oplopende belastingdruk en andere heffingen zijn een risico voor onze investeringsmogelijkheden. Daarbij noemen we met name de Vennootschapsbelasting, de Verhuurdersheffing, ATAD[1] en de Saneringssteun. Risico’s als gevolg van (macro)economische ontwikkelingen, veranderende wetten en regels en publieke opinie over de sector konden wij in de afgelopen jaren wel beheersen, maar slechts beperkt beïnvloeden. Hiermee houden wij rekening bij onze investeringsmogelijkheden.

Hogere bouwkosten hebben invloed op onze investeringen

Tijdens de financiële crisis zijn er minder woningen gebouwd. Inmiddels gaat het economisch goed en de bouw draait op volle toeren. Aannemers en leveranciers kunnen het werk niet aan. Ook zijn er leveringsproblemen. Daardoor stijgen de bouw- en onderhoudskosten sneller dan de normale inflatie. Dat betekent dat de bouwkosten niet meer in evenwicht zijn met de huuropbrengsten. Dit vraagt onze extra aandacht. Het is nu ook van invloed op besluiten om wel of niet te investeren.

Over onze vastgoedstrategie

Een goed beheer en een goede ontwikkeling van onze vastgoedportefeuille zijn belangrijk om kansen en risico’s goed in te schatten. Wij streven naar een goede balans tussen vraag en aanbod op korte én lange termijn. Onze wensportefeuille van zelfstandige sociale huurwoningen passen wij voortdurend aan op de vraag. Wij volgen de ontwikkeling van de omvang van de doelgroepen van ons beleid intensief. En we passen ons investeringsprogramma aan op de woonvraag (kwantitatief en kwalitatief) van deze (toekomstige) klantengroepen.

We werken onze strategie uit in een portefeuilleplan

Dit portefeuilleplan delen wij met onze belanghouders. Onze portefeuillestrategie werken wij intern verder uit per complex en per woning. Met als doel:

  • een optimale bijdrage aan onze maatschappelijke doelen;
  • risico’s beperken en beheersbaar houden;
  • zo veel mogelijk opbrengsten;
  • voldoende huurinkomsten om onze financiële continuïteit te waarborgen.

We kijken ieder jaar of we de doelstellingen op portefeuilleniveau, deelvoorraad en complexniveau halen. En hoe we deze doelen kunnen herijken.

[1] ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is een uit Europese wetgeving voortkomende maatregel bedoeld om belastingontwijking door multinationals te voorkomen. De maatregel werd  in december 2018 goedgekeurd door de Eerste Kamer. In Nederland wordt ATAD ook toegepast op woningcorporaties, wat de corporaties volgens Aedes jaarlijks zo’n 300 miljoen euro gaat kosten.

Terug naar begin     Vorige     Volgende