ANBI-gegevens

Woonstichting Triada is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hier vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Woonstichting Triada, zoals wettelijk voorgeschreven. 

Algemene gegevens

Woonstichting Triada

Eperweg 61

8181 EV Heerde

info@triada.nl

+31(0578)676666

RSIN/Fiscaal nummer/BSN:8208.71.102

KvK nummer: S 08027485

Doelstelling

Woonstichting Triada is een sociale verhuurder. Triada biedt betaalbare woningen aan, van goede kwaliteit, in een prettige woonomgeving, die passen bij de vraag van de klant. De werkzaamheden van Triada lopen sterk uiteen: van technisch onderhoud aan de woning en het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen, via het voeren van een adequate administratie en het verdelen van de woningen, tot het helpen van mensen die ''een steuntje in de rug” nodig hebben.

Actueel beleidsplan

Het actuele beleid van onze organisatie staat beschreven in ons ondernemingsplan.

Samenstelling van het bestuur

Voor de samenstelling van ons bestuur en Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar ons jaarverslag.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Woonstichting Triada bestaat uit één directeur-bestuurder. De beloning van de directeur-bestuurder voldoet aan de regels Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning van het personeel geschiedt volgens de CAO Woondiensten.

Jaarverslag

Ons jaarverslag biedt een overzicht van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar. Onderdeel van dit verslag zijn een samenvatting van de balans, en de staat van baten en lasten.