Persbericht Aedes Prinsjesdag 2021

Aedes: Noodkreet woningmarkt wordt niet beantwoord

(Aedes is de brancheorganisatie van woningcorporaties)

De wooncrisis is inmiddels zo nijpend dat mensen in groten getale de straat opgaan. Koning Willem-Alexander noemt in de Troonrede de woningmarkt terecht als eerste van de vele uitdagingen waar Nederland voor staat. Aedes is echter teleurgesteld over het gebrek aan urgentie in de plannen van het kabinet. Er is veel meer nodig om serieus tegemoet te komen aan de noodkreet van al die woningzoekenden.

Het demissionaire kabinet laat echte ingrepen achterwege. Er is wel aandacht voor de woningmarkt en met die aandacht komt er ook extra geld - één miljard euro, opgebouwd uit tien tranches van 100 miljoen - beschikbaar. Dat geld is voor de woningbouw hard nodig. Maar zeker niet voldoende.

Niet voldoende, want er moeten snel meer en vooral betaalbare woningen komen. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit en ook de huursector kampt met torenhoge huren.

Het is ook onvoldoende om de plannen te realiseren uit de ActieAgenda Wonen, die is opgesteld door 34 partijen die allen nauw betrokken zijn bij de woningmarkt, vanuit maatschappelijk middenveld, markt en overheid. Daarin spraken we af de komende tien jaar een miljoen toekomstbestendige woningen bij te bouwen, waarvan een kwart sociale huur en 10% middenhuurwoningen. De ActieAgenda Wonen bevat handvatten voor gemeenten en provincies om de woningmarkt vlot te trekken. Voor de uitvoering is wel een flinke financiële bijdrage van het Rijk nodig.

Extra geld moet naar sociale en betaalbare huur

Meer betaalbare woningen zijn hard nodig om de wachtlijsten te verkorten. De druk op de woningmarkt neemt enorm toe met het aantal urgente aandachtsgroepen dat snel een huis nodig heeft naast de talloze gewone woningzoekenden. Bovendien moeten we er zeker van kunnen zijn dat dit extra geld zorgt voor sociale en betaalbare huurwoningen voor de mensen die er het meest op zitten te wachten. Aedes maakt zich daar ernstig zorgen over. Corporaties willen deze taak op zich nemen, daarvoor zijn ze opgericht. Echter, dan moeten ze daarvoor wél de mogelijkheid krijgen.

Verhuurderheffing

Er zijn flinke investeringen nodig, die nu vaak niet gedaan kunnen worden als gevolg van de jaarlijkse afdracht van de verhuurderheffing, die in 2021 ruim 400 miljoen euro netto hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Aedes blijft benadrukken dat deze belasting op sociale huurwoningen de corporaties belemmert in hun kerntaak; namelijk volkshuisvesting. Daarom moet de verhuurderheffing direct worden afgeschaft. Corporaties maken hierover graag afdwingbare afspraken over de opgaven voor corporaties zoals deze zijn opgenomen in de Actieagenda Wonen.

Verduurzaming

Het is goed dat er ook aandacht is voor verduurzaming. Er is 500 miljoen euro beschikbaar voor isolatie van de bestaande koop- en huurwoningen en 300 miljoen euro voor hybride warmtepompen. Aedes ziet graag dat deze gelden door het volgend kabinet primair worden benut om de woningen met de slechtste labels, waarin vaak de mensen wonen met de laagste inkomens, versneld te verduurzamen.

Aedes doet een klemmend beroep op de politiek om haast te maken met de formatie. De vele woningzoekenden hebben recht op een stevige aanpak door het nieuwe kabinet. Het kan niet zo zijn dat woningzoekenden met elkaar moeten concurreren om een grondrecht: het recht op een woning.

Het is onacceptabel dat mensen levensbeslissingen zoals het stichten van een gezin uitstellen omdat ze geen passende en betaalbare woning kunnen vinden. Het is terecht dat mensen protesteren. Aedes roept nogmaals op: laat de noodkreet niet onbeantwoord!